Thư gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 & Điều chỉnh kỳ thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224002 cho Chủ sở hữu Trái phiếu

09/02/2023 -

Thư gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 & Điều chỉnh kỳ thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224002 cho Chủ sở hữu Trái phiếu

Thư gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 cho Chủ sở hữu Trái phiếu

Điều chỉnh kỳ thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224002 cho Chủ sở hữu Trái phiếu