HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu

20/11/2018 -

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu như sau:

Các tập tin đính kèm