HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

09/11/2018 -

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của đại diện Ban chỉ đạo CPH Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương nắm giữ như sau:

Các tập tin đính kèm