HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

14/11/2018 -

Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của Đại diện cơ quan chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa nắm giữ như sau:

Các tập tin đính kèm