HNX: Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

20/11/2018 -
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn các thông báo trên.