HNX: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

09/11/2018 -
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, tp. Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ ...
609.993.370.000 đồng
Đấu giá
Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; Khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh kho, bãi; dịch vụ logistic; ...
10.000 đồng/cổ phần
1.200 đồng/cổ phần
13.440.239 cổ phần
13.440.239 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/11/2018 đến 15h30 ngày 28/11/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 05/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 06/12/2018 đến 16 giờ ngày 12/12/2018
Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 12/12/2018