APG - CÔNG BỐ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÍ QUỸ THÁNG 09 / 2019