APG: Công văn phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DHJCH2224001 và DHJCH2224002

06/03/2023 -

APG: Công văn phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DHJCH2224001 và DHJCH2224002 (chi tiết file đính kèm):

1. Công văn phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DHJCH2224001

2. Công văn phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DHJCH2224002