APG CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 VÀ DPJCH2224002 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

28/03/2023 -

APG CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 VÀ DPJCH2224002 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. NQ Hội nghị NSHTP DPJCH2224001

2. NQ Hội nghị NSHTP DPJCH2224002

3. Tờ trình xin ý kiến trái chủ bằng Văn bản