VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020

25/12/2020 -
Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2020
Ngày 23/12/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 để tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho hoạt động của VSD. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị VSD, ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc VSD cùng toàn thể cán bộ, viên chức VSD.
Mở đầu Hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng VSD đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và chương trình công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của VSD. Trong năm 2020, toàn thể cán bộ viên chức VSD đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tài chính và VSD phát động, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác tác và nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua khen thưởng tại VSD được thực hiện theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Hội đồng Thi đua khen thưởng và Hội đồng sáng kiến cải tiến VSD đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện tổ chức bình xét thi đua khen thưởng và bình xét công nhận sáng kiến, cải tiến công khai, dân chủ, kịp thời, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, khích lệ tinh thần làm việc và tạo động lực tích cực trong công tác. Ngoài ra, Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn tồn tại cần khắc phục, chỉ ra nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021.
 
Nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của VSD trong năm 2020, tạo động lực cho cán bộ viên chức VSD thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao tặng Giấy khen cho các nhóm công tác và tập thể có thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm 2020.

Với kết quả đạt được trong năm 2020, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức VSD đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021, thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2021, góp phần cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.