VSD: Thông báo về việc cấp và hủy mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 18/11/2020

19/11/2020 -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp và hủy mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 18/11/2020 như sau:
-     Số lượng MSGDCK cấp: 09
Trong đó:
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư cá nhân: 08
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư tổ chức: 01
-     Số lượng MSGDCK hủy: 01
Trong đó:
+ Số lượng MSGDCK hủy cho nhà đầu tư cá nhân: 0
+ Số lượng MSGDCK hủy cho nhà đầu tư tổ chức: 01