SSC: UBCKNN thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 của cán bộ công chức, viên chức

11/12/2020 -
Căn cứ Công văn số 9895/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 3467/UBCK-PTTT ngày 25/05/2020 về việc chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch năm 2021 và lịch nghỉ giao dịch năm 2022; Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021. Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 của cán bộ công chức, viên chức.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm