SSC: Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị đinh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

06/01/2021 -
 

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị đinh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm