Thông báo Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

29/06/2022 -

THÔNG BÁO

V/v: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin về người sở hữu chứng khoán:
- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Louis Holdings
- Địa chỉ: Số 03-05, đường số 07, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán dự kiến bán giải chấp: AGM, TGG, LDP
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/06/2022
Ghi chú quan trọng:
- Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo thông báo của CTCK nếu chủ tài khoản bổ sung tiền đủ thanh toán dư nợ theo quy định về giao dịch ký quỹ;