SSC: Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

06/01/2021 -
Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm