SSC: Thông báo triển khai hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro)

20/11/2020 -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thực hiện nâng cấp hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng. Để hỗ trợ các công ty trong việc gửi báo cáo và công bố thông tin qua hệ thống công ty bố thông tin mới (IDS Pro),UBCKNN thông báo một số nội dung để các công ty được biết và thực hiện (chi tiết xem file đính kèm).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm