SSC: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

27/11/2020 -

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

C:\Users\Pc\Desktop\chung khoan.jpg

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng; đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu; Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy Đảng với thủ trưởng cơ quan, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị…

Nhờ đó, khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) dần hoàn thiện. TTCK đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ cho công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước được thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã có sự phát triển vượt bậc, đạt 3,5 triệu tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015), tương ứng với trên 65% GDP, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 25% trong vòng 10 năm qua. Tổng giá trị vốn huy động qua TTCK giai đoạn 2015-2020 đã đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần với giai đoạn 2010-2015. Thanh khoản của thị trường tăng gấp 2 lần từ mức 2,5 nghìn tỷ đồng/phiên năm 2015 lên mức 4,8 nghìn tỷ đồng/phiên năm 2020…

Bên cạnh lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan UBCKNN cũng tăng cường quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng. Qua đó, đã bảo đảm cụ thể hóa thành chương trình hành động kịp thời. Công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, công tác đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ cũng được Đảng ủy cơ quan UBCKNN lãnh đạo thực hiện đúng quy định, duy trì thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng cao theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và hướng dẫn của cấp trên; nguyên tắc tập trung dân chủ được bảo đảm. Hàng năm, Đảng bộ được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”…

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng uỷ cơ quan UBCKNN đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thứ nhất, quy mô thị trường cổ phiếu phấn đấu đạt mức 120% GDP vào năm 2025 và quy mô thị trường trái phiếu phấn đấu đạt mức 55% GDP vào năm 2025; tăng quy mô vốn hóa bình quân mỗi công ty niêm yết.

Thứ hai, tiếp tục thúc đẩy phát triển TTCK phái sinh, từng bước phát triển đa dạng các sản phẩm trên thị trường phái sinh, phù hợp thực tiễn.

Thứ ba, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của TTCK. Tăng cường chất lượng quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2025, chất lượng quản trị công ty trong các công ty niêm yết của Việt Nam đạt mức bình quân ASEAN-6.

Thứ tư, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán, giảm dần số lượng tổ chức kinh doanh chứng khoán hoạt động yếu kém.

Thứ năm, tăng số lượng nhà đầu tư trên thị trường đạt mức 5% dân số vào năm 2025; đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức, giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời, thúc đẩy phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp trên TTCK

Thứ sáu, đổi mới và hoàn thiện tổ chức thị trường giao dịch; xây dựng đồng bộ công nghệ giao dịch và thanh toán, bù trừ trên TTCK. Đa dạng hóa các doanh nghiệp niêm yết theo quy mô, ngành nghề. Tăng tỷ lệ cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường. Đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra, giám sát TTCK trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, củng cố lòng tin của nhà đầu tư.

Thứ bảy, phấn đấu nâng hạng TTCK Việt Nam lên danh sách các thị trường mới nổi trước năm 2025. Thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý, giám sát TTCK các nước nhằm nâng cao khả năng giám sát giao dịch xuyên biên giới.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng

Một là, tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng cho 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Hai là, phấn đấu 100% các cấp ủy Đảng xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; có sơ kết, đánh giá kết quả hàng năm. 100% người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cam kết và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ba là, phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; 100% đảng viên không vi phạm tiêu chuẩn chính trị.

Bốn là, phấn đấu 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên có cam kết tiếp tục học tập và làm theo tưu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý; trên 90% chi bộ đảng sinh hoạt 12 lần trong năm với chất lượng tốt; 100% tổ chức Đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Năm là, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 70 quần chúng, kết nạp từ 40- 50 đảng viên mới và 100% được chuyển Đảng chính thức trong thời gian theo quy định.

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC