PHIÊN ĐẤU THẦU NGÀY 9/12/2020: HUY ĐỘNG 7.500 TỶ ĐỒNG

10/12/2020 -
 
Ngày 9/12, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.500 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,36%/năm, giảm 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/12/2020).
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,59%/năm, giảm 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/12/2020).
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,17%/năm, giảm 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/11/2020).
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 299.839 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.