HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 11/11/2020

12/11/2020 -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 11/11/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

20201112_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 11112020.pdf