HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại dịch vụ Đồng Nai

26/12/2018 -

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại dịch vụ Đồng Nai được tổ chức vào ngày 19/12/2018 như sau:

Các tập tin đính kèm