HNX: TTCK PHÁI SINH THÁNG 3/2021: NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TĂNG GIAO DỊCH PHÁI SINH

07/04/2021 -
Tổng hợp giao dịch thị trường
TTCK phái sinh tháng 3/2021 giảm mạnh so với tháng trước, KLGD hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145.840 hợp đồng/phiên, giảm 29,57% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 226.398 hợp đồng vào ngày 26/3/2021.  
Như vậy, tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng KLGD hợp đồng VN30 đạt 10.033.138 hợp đồng, tính bình quân, KLGD hợp đồng VN30 đạt 172.985 hợp đồng/phiên, tăng 9,21% so với KLGD bình quân phiên năm 2020.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 3/2021
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 3.2021 Tháng 2.2021 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  
145.840
 
207.075
-29,57%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 28.349 28.834 -1,68%
 
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28.349 hợp đồng, giảm 1,68% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/3/2021.
 
Hình 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 3/2021

 Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.
 
Hình 2: Tổng hợp KLGD, OI HĐTL trái phiếu Chính phủ

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường
Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 82,65% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước, cũng tăng nhẹ, chiếm 16,1%. Tỉ trọng giao dịch của NĐT nước ngoài trong tháng 3/2021 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.