HNX: TTCK PHÁI SINH THÁNG 11/2020: KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐẠT 121.277 HỢP ĐỒNG/PHIÊN, KỶ LỤC OI ĐẠT 52.767 HỢP ĐỒNG

03/12/2020 -
Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 11/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 121.277 hợp đồng/phiên, giảm 4,3% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 188.059 hợp đồng vào ngày 16/11/2020.  
 
Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 11.2020 Tháng 10.2020 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  
121.277
 
126.728
-4,3%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 31.026 39.191 -20,83%
 
Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 20,83% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, OI đạt 31.026 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 11 đạt 52.767 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/11/2020, tăng 32,45% so với tháng trước, và đây cũng là mức OI cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.
 
Hình 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 11/2020 không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/11/2020 là 0 hợp đồng.
 
Hình 2: Tổng hợp  KLGD, OI HĐTL Trái phiếu Chính phủ

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường
Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 84,6% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14,27% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 2,06%, phần còn lại là của các tổ chức khác.
KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm tỉ trọng 1,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 11/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 161.922 tài khoản, tăng 5,07% so với tháng trước.
 
Hình 3: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên TTCKPS
Nguồn HNX