HNX: THÁNG 11: 16 DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 10,6 NGHÌN TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

17/12/2020 -
Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11/2020, có 16 doanh nghiệp đăng ký 43 đợt phát hành riêng lẻ TPDN với tổng giá trị đăng ký phát hành 17,9 nghìn tỷ đồng. Về kết quả phát hành, giá trị phát hành thành công đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 1,1 nghìn tỷ đồng (11,6%) so với giá trị phát hành trong tháng 10.
Về cơ cấu phát hành, nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 11 là các tổ chức tín dụng, chiếm 49,75% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,51 năm. Giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 32,8%  tổng giá trị phát hành với kỳ hạn bình quân là 4,89 năm; các doanh nghiệp chứng khoán chiếm 1,45% với kỳ hạn bình quân là 1 năm; còn lại là các doanh nghiệp khác chiếm 16% với kỳ hạn bình quân là 5,47 năm.
Về phát hành TPDN quốc tế, trong tháng 11/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.
Như vậy, tính đến hết tháng 11, năm 2020, đã có 2.311 đợt đăng ký phát hành TPDN riêng lẻ, trong đó có 1.970 đợt phát hành thành công với tổng giá trị phát hành thành công đạt 348,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng giá trị đăng ký. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 237 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp đã phát hành thành công 185 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế.