HNX: SỞ GDCK HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2021

01/02/2021 -

Ngày 26/1/2021, Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2021 và Lễ phát động thi đua năm 2021 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở.

Đây là hội nghị thường niên của Sở được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2020 đồng thời trao đổi về các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và phát động thi đua trong năm 2021.
Đánh giá kết quả công tác, đại diện Ban lãnh đạo Sở, PTGĐ Nguyễn Anh Phong khẳng định năm 2020 Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Bộ Tài chính và UBCKNN giao, đó là vận hành và giám sát các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả, phối hợp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn; các hoạt động thúc đẩy quản trị công ty và công bố thông tin minh bạch đã có những chuyển biến tích cực được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết đạt 212,3 nghìn tỷ đồng, thị trường UPCoM đạt hơn một triệu tỷ đồng, giá trị niêm yết thị trường TPCP đạt hơn 1,36 triệu tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu niêm yết là 720,5 tỷ đồng/phiên (77,9% so với 2019), thị trường UPCoM đạt 420,3 tỷ đồng/phiên (tăng 42,3% so với 2019), thị trường trái phiếu đạt 10.270 tỷ đồng, tăng 13,7%  so với năm 2019. Đặc biệt, thị trường chứng khoán phái sinh có KLGD bình quân đạt hơn 158.390 hợp đồng/phiên (tăng 78,49% so với năm 2019).


Năm 2020, Sở tiếp tục thực hiện tốt vai trò bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, tự cân đối thu chi, hoạt động có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN. Kế hoạch tài chính, công nợ, chi mua sắm tài sản được quản trị chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu mục tiêu hoạt động của Sở. Các hoạt động của Sở được tổ chức nề nếp, hiệu quả và có tính kỷ luật cao. Các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động được thực hiện nghiêm túc, các chế độ lao động, tiền lương, thưởng của người lao động được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động động vì cộng đồng tiếp tục được công đoàn và đoàn thanh niên Sở tích cực triển khai.
Trên cơ sở các thành tựu đã đạt được trong năm 2020, Sở đã đề ra các mục tiêu hoạt động trong năm 2021, bao gồm nhóm mục tiêu vận hành an toàn hệ thống, nghiên cứu, triển khai và thúc đẩy sự phát triển của thị trường TPCP, nghiên cứu tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch TPDN, triển khai các sản phẩm phái sinh mới…


Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguyễn Như Quỳnh đã chính thức phát động thi đua năm 2021 với khẩu hiệu hành động “đoàn kết, sáng tạo, bứt phá”. Toàn thể người lao động tại Sở nhất trí tham gia thi đua, cam kết thực hiện thành công các nội dung giao ước thi đua, bao gồm:
Thứ nhất, hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động 2021, trong đó tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả chương trình hành động năm 2021 và các chỉ tiêu tài chính cơ bản theo kế hoạch tài chính năm 2021; hoàn thành các chương trình, đề án, công tác trọng tâm phát triển các thị trường chứng khoán “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”; phấn đấu 95% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 70% tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể Sở GDCK Hà Nội đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2021
Thứ hai, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Tài chính. Tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp HNX, hướng tới môi trường văn hóa hiện đại, chuyên nghiệp, tạo hình ảnh tốt đẹp, thân thiện, đoàn kết, phong cách ứng xử chuẩn mực của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.


Thứ ba, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết nội bộ, có tinh thần hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cá nhân và tập thể trong và ngoài đơn vị, để cùng nhau giải quyết công việc đạt hiệu quả tốt nhất.
Thứ tư, tham gia các phong trào thi đua của Nhà nước: Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển ngành, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.