HNX: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

02/12/2020 -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu như sau:
 

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
  3. Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 7.746.801 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 02 NĐT         Cá nhân trong nước: 17 NĐT
           Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.424.700 cổ phần

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 1.536.000 CP   Cá nhân trong nước: 2.888.700 CP
           Tổ chức nước ngoài: 0 CP                Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút 07/12/2020