Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

13/01/2021 -
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Thông tứ này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 119/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm