APG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

31/01/2019 - TT-APG
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát
 
Tên chứng khoán
Cổ phiếu công ty cổ phần Chứng khoán An Phát
 
Mã chứng khoán:
APG
 
Mã ISIN:
VN000000APG9
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:
HOSE
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/02/2019
 
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-  Nội dung họp:                    
·     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
·     Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
·     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
·     Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
·     Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của công ty;
·     Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
·     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/02/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Theo VSD