APG: thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HVUCH2224001

15/07/2022 -

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

 

- Người sở hữu trái phiếu HVUCH2224001

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 29 tháng 06 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HVUCH2224001 như sau:

Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

HVUCH2224001

100.000.000 VNĐ/trái phiếu

01/07/2022

01/07/2024

            Ngày chốt danh sách: 21/07/2022

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 21/07/2022

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 01/07/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 01/08/2022

            Ngày thanh toán lãi: 01/08/2022 (Thứ Hai)

Trân trọng!