APG: thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HPJCH2224001

13/07/2022 -

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế

 

- Người sở hữu trái phiếu HPJCH2224001

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 01 tháng 06 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HPJCH2224001 như sau:

Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

HPJCH2224001

100.000.000 VNĐ/trái phiếu

03/06/2022

03/06/2024

            Ngày chốt danh sách: 25/07/2022

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 25/07/2022

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 03/07/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 03/08/2022

            Ngày thanh toán lãi: 03/08/2022 (Thứ Tư)

Trân trọng!

APG: thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HPJCH2224001