APG: Thông báo ngày chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu mã F88CH2324001 để thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

09/11/2023 -

APG: Thông báo ngày chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu mã F88CH2324001 để thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Chi tiết file đính kèm)./.

APG: Thông báo ngày chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu mã F88CH2324001 để thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội