APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã VUNCH2224001

12/08/2022 -

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../2022/CV-APG

V/v: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã VUNCH2224001 kể từ và bao gồm ngày 26/07/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/08/2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2022

Kính gửi:

               - Công ty cổ phần Vua Nệm

 

               - Người sở hữu trái phiếu VUNCH2224001

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 24 tháng 05 năm 2022 giữa Công ty cổ phần Vua Nệm (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu VUNCH2224001 như sau:

           Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Vua Nệm

           Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Vua Nệm

 

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

VUNCH2224001

100.000.000 VND/trái phiếu

26/05/2022

26/05/2024

            Ngày chốt danh sách: 17/08/2022

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 17/08/2022

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 26/07/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/08/2022

            Ngày thanh toán lãi: 26/08/2022 (Thứ Sáu)

            Trân trọng!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trưởng phòng Giao dịch 

 

BÙI BẢO TOÀN

TB chốt DS T8.2022 Vua Nệm