APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã VUNCH2224001 - Tháng 11/2022

15/11/2022 -

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 24 tháng 05 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Vua Nệm (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu VUNCH2224001 như sau:

           Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Vua Nệm

           Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Vua Nệm

 

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

VUNCH2224001

100.000.000 VND/trái phiếu

26/05/2022

26/05/2024

            Ngày chốt danh sách: 17/11/2022

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 17/11/2022

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 26/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/11/2022

            Ngày thanh toán lãi: 28/11/2022 (Thứ Hai)

           Trân trọng!

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trưởng phòng Giao dịch

 

 

BÙI BẢO TOÀN

CV chốt DS T11/2022 Vua Nệm