APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001

17/08/2022 -

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/2022/CV-APG

V/v: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 kể từ và bao gồm ngày 01/08/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 01/09/2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022

 

Kính gửi:

                 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

 

                 - Người sở hữu trái phiếu HVUCH2224001

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 29 tháng 06 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HVUCH2224001 như sau:

           Tên Tổ Chức Phát Hành: CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

           Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

 

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

HVUCH2224001

100.000.000 VND/trái phiếu

01/07/2022

01/07/2024

            Ngày chốt danh sách: 23/08/2022

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 23/08/2022

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 01/08/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 01/09/2022

            Ngày thanh toán lãi: 05/09/2022 (Thứ Hai)

           Trân trọng!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trưởng phòng Giao dịch

 

 

BÙI BẢO TOÀN

TB. TT lãi TP Hoàn Vũ 01.08-01.09.2022