APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 02/2023

20/02/2023 -

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 29 tháng 06 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu HVUCH2224001 như sau:

           Tên Tổ Chức Phát Hành: CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

           Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ

 

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

HVUCH2224001

100.000.000 VND/trái phiếu

01/07/2022

01/07/2024

            Ngày chốt danh sách: 20/02/2023

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 20/02/2023

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 01/02/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 01/03/2023

            Ngày thanh toán lãi: 01/03/2023 (Thứ Tư)

           Trân trọng!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trưởng phòng Giao dịch

 

 

BÙI BẢO TOÀN

CV. TT lãi TP Hoàn Vũ tháng 02.2023