APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã DPJCH2224002 - Tháng 05/2023

31/05/2023 -

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Lưu ký ký ngày 05 tháng 08 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Thịnh Phát (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại lý Lưu ký)

Đại lý Lưu ký – APG, xin thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224002 như sau:

           Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Thịnh Phát

           Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Thịnh Phát

 

Mã chứng khoán

Mệnh giá

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

DPJCH2224002

100.000.000 VND/trái phiếu

09/08/2022

09/08/2024

            Ngày chốt danh sách: 31/05/2023

            Thời điểm khóa sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 31/05/2023

            Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 09/05/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/06/2023

            Ngày thanh toán lãi: 09/06/2023 (Thứ Sáu)

           Trân trọng!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Trưởng phòng Giao dịch

 

 

BÙI BẢO TOÀN

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã DPJCH2224002 - Tháng 05/2023