APG Thông báo: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu

20/06/2019 -

Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ Hưng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: APG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.500 CP (tỷ lệ 0,17%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/06/2019

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/07/2019.

File đính kèm: TB GDCP cua Nguoi noi bo. Nguyen Ho Hung.pdf