APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - TVC

22/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 TVC CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

 

Lý do: lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2022 trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 24/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG