APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - TCM

19/01/2023 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty  
1 TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công  

 

Lý do: Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 19/01/2023

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG