APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SVD

29/03/2023 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 SVD CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng

 

Lý do: Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 29/03/2023