APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - STP

17/03/2023 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 STP CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà

 

Lý do: Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo ./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 17/03/2023