APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SD6 / SHS / VE8 / UNI / MED

22/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 SD6 Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  A&C là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 của Công ty./.
23/08/2022
2
SHS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC là số âm./.
23/08/2022
3
VE8
Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8
Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là số âm./. 23/08/2022
4
UNI
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là số âm./. 23/08/2022
5
MED
Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex
Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt là số âm./. 23/08/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG