APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - PHN

30/01/2023 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 PHN CTCP Pin Hà Nội

 

Lý do: Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi pham pháp luật thuế ./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 31/01/2023