APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - NDN

19/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

 

Lý do: lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 trên BCTC bán niên soát xét năm 2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là số âm; BCTC bán niên soát xét năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán ./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 22/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG