APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - ICG

16/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 ICG CTCP Xây dựng sông Hồng

 

Lý do: lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm của công ty mẹ của Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 16/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG