APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - CTP

22/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 CTP CTCP Minh Khang Capital Trading Public

 

Lý do: lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của CTCP Minh Khang Capital Trading Public tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 23/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG