Công ty niêm yết

MCF CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
Chi tiết

Ngày 9/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định về việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, viết tắt là MECOFOOD. Ngành nghề kinh doanh của công ty: sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thức, thực phẩm, nông sản; sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm...

  • Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 24/9/2001 của BCHTW khóa IX về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 2/4/2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã có quyết định số 54A/QĐ.HĐQT thực hiện sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Công ty Lương Thực Long An vào xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông Nghiệp, bao gồm: Xí nghiệp Chế biến Gạo Đặc Sản, Xí nghiệp Đầu tư Hạ tầng kinh doanh Địa ốc, Trạm thu mua chế biến Lương thực Bình Tịnh và Đội Vận Tải để tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa. Ngày 9/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, viết tắt là MECOFOOD.
  • Cổ phiếu của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm đã được giao dịch trên Sàn chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 14/02/2011 với MCK: MCF
  • Ngày 11/11/2011, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

 

  • Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thực, thực phẩm, nông sản, bao bì các loại, hàng mỹ nghệ từ cây lúa non và rơm sấy;
  • Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản và sản phẩm cơ khí các loại;
  • Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ;
  • Tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công xây lắp về lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
  • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Kiệt Ông Nguyễn Văn Kiệt 55 Đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 : Công bố thông tin CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Bình Hiển Bà Nguyễn Bình Hiển 55 Từ 04/1987 – 06//1987 : Nhân viên Kế toán - Cửa hàng Kinh doanh Lương thực thuộ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Hoàng Nhữ Ông Lê Hoàng Nhữ 58 Đến 04/12/2014 : Thành viên HĐQT CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Trường Sơn Ông Lê Trường Sơn 56 Từ ngày 14 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017 : Phó Tổng GĐ CTCP Xâ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Trường Sơn Ông Lê Trường Sơn 56 Từ ngày 14 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017 : Phó Tổng GĐ CTCP Xâ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Bình Hiển Bà Nguyễn Bình Hiển 55 Từ 04/1987 – 06//1987 : Nhân viên Kế toán - Cửa hàng Kinh doanh Lương thực thuộ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Cho Ông Nguyễn Văn Cho 52 Đến ngày 26 tháng 01 năm 2015 : Kế toán trưởng CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Phượng Bà Trần Thị Phượng   Từ ngày 04 tháng 04 năm 2014 đến ngày 26 tháng 01 năm 2015 : Thành viên BKS CTCP...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Võ Văn Lẹt Ông Võ Văn Lẹt  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Bảy Bà Nguyễn Thị Bảy   Từ 03/1988 – 12/2003: Kế toán Công ty Lương thực Long An Từ 01/2004 – 11/2006: ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Yến Bà Trần Thị Yến  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Lê Trường Sơn Ông Lê Trường Sơn 56 Từ ngày 14 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017 : Phó Tổng GĐ CTCP Xâ...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty