Company list

LBE Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
Details

Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An được thành lập theo quyết định số 4834/QĐ-UB ngày 9 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Long An. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Ngành nghề kinh doanh chính là phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác, kinh doanh hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi lành mạnh...

  • Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Trường học Long An theo quyết định số 4834/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000090 ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
  • Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 22/2/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 09 /GCN- TTGDHN ngày 21/1/2008 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng.
  • Phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác
  • Kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm
  • Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa; in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Trung Trực Ông Đặng Trung Trực 63
Chi tiết...
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Việt Thắng Ông Trần Việt Thắng   Từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 03 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Phúc Đức Ông Nguyễn Phúc Đức  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Ngôi Ông Nguyễn Văn Ngôi 63 Từ năm 1977 đến năm 1982 : Cán bộ phát hành thư viện Sở GD & ĐT Long An
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Thúy Linh Bà Trần Thị Thúy Linh 53 Từ ngày 29 tháng 04 năm 2010 đến ngày 19 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Văn Ngôi Ông Nguyễn Văn Ngôi 63 Từ năm 1977 đến năm 1982 : Cán bộ phát hành thư viện Sở GD & ĐT Long An
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Đặng Trung Trực Ông Đặng Trung Trực 63
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Thúy Linh Bà Trần Thị Thúy Linh 53 Từ ngày 29 tháng 04 năm 2010 đến ngày 19 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Nhìn Bà Nguyễn Thị Nhìn 51 Từ ngày 29 tháng 04 năm 2010 đến ngày 19 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Minh Đức Ông Trần Minh Đức  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Nguyệt Xuân Bà Lê Nguyệt Xuân  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Bùi Văn Huỳnh Ông Bùi Văn Huỳnh 57 Từ năm 1987 đến năm 2003 : Thủ kho Công ty sách và TBTH Long An
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News