Company list

PCE Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Details

Ngày 14/01/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành lập Chi nhánh Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên. Với mục đích tổ chức thực hiện kinh doanh, phát triển thị trường bán buôn, bán lẻ sản phẩm phân đạm và hóa chất dầu khí tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Đến ngày 01/01/2011, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Với mục đích tổ chức thực hiện kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất Dầu khí tại miền Trung và Tây Nguyên, phát triển thị trường bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón vả hóa chất Dầu khí tại miền Trung và 1'ây Nguyên

Ngày  14/01/2005 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu khí Việt Nam đã có quyết định sổ 078/QĐ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại miền Trung và Tây Nguyên. Chi nhánh là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc, có con dẩu riêng.

Ngày 27/12/2007, Hội đồng quản trị của Công ty Phân đạm và Hóa chẩt dầu khí (nay là Tông công ty Phân bón và Hóa chât Dâu khí - Công ty cô phân) có quyêt định số 081/QĐ-HĐQT đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Phân Đạm và Hỏa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên thành Xí nghiệp kinh đoanh Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sổ 3513000168 đăng ký lần đầu ngày 02/10/2007, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18/01/2008 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Ngày 07/08/2008, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có Quyết định 116/QĐ-HĐQT về việc thành lập Cône, ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung. Giây chứng nhận đáng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên số 3504000294 đăng kỵ lần đầu ngày 15/08/2008, đăng ký thay đổi làn 1 ngày 05/05/2009 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Công ty TNHH một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miên Trung chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/09/2008.

Ngày 24/12/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có Quyết định số 272/QĐ-PBHC về việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khi Miền Trung thành Công ty cổ phần. Ngày 30/12/2010 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần Phân bón yà Hóa chất Dầu khí Miền Trung đà thông qua Điểu lệ và các vấn đề liên quan đển hoạt động của Công ty cổ phần mới. Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung được chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31/12/2010 theo Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100733174 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp với số vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng.

Ngày 01/06/2015, công ty cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí miền trung được trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Ngày 02/07/2015, Công ty cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung dược sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận niêm yết.

Ngày 23/07/2015,    Công ty cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên với mã cổ phiếu là PCE.

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

-        Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

-        Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp).

-        Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

-        Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).

-        Bán buôn tre, nửa, gỗ cây và gồ chể biển.

-        Vận tải hàng hóa bàng đường bộ.

-        Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

-        Quảng cáo.

-        Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

-        Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

-         Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Tuấn Nam Ông Trần Tuấn Nam 49 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 01 tháng 07 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Mai Thanh Hải Ông Mai Thanh Hải 41 Đến ngày 01 tháng 07 năm 2018 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chấ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Thanh Viên Ông Lê Thanh Viên 44 10/1998- 12/2000 Công ty TNHH TM và DV Tân Dung, tại Q.l -Tp.HCM Nhân viên kế to...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Phạm Trung Ông Nguyễn Phạm Trung  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Quyền Ông Nguyễn Văn Quyền 50 Từ ngày 06 tháng 01 năm 2011 đến ngày 07 tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Mai Thanh Hải Ông Mai Thanh Hải 41 Đến ngày 01 tháng 07 năm 2018 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chấ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Văn Quyền Ông Nguyễn Văn Quyền 50 Từ ngày 06 tháng 01 năm 2011 đến ngày 07 tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Lê Thanh Viên Ông Lê Thanh Viên 44 10/1998- 12/2000 Công ty TNHH TM và DV Tân Dung, tại Q.l -Tp.HCM Nhân viên kế to...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Kim Anh Bà Nguyễn Thị Kim Anh 44 -2005 – 2009: Phó phòng Kế toán Công ty Tài chính CP Dầu khí VN – Chi nhánh Vũng...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phạm Thành Long Ông Phạm Thành Long 43 -01/09/2006 –01/08/2007: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày ST...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thanh Mạnh Ông Nguyễn Thanh Mạnh  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Quyền Ông Nguyễn Văn Quyền 50 Từ ngày 06 tháng 01 năm 2011 đến ngày 07 tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News