Company list

MCC Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
Details

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp tiền thân là một đợn vị trực thuộc Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C), bắt đầu ra riêng và họat động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 12/2006. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên Sản xuất Gạch ngói đất sét nung và khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói.

 • Tiền thân của Công ty cổ phần Gạch ngói cao cấp là một cơ sở sản xuất gạch, ngói tư nhân được Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương mua lại vào tháng 6/2000.
 • Năm 2006, Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2132-QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà máy Gạch ngói cao cấp trực thuộc Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thành Công ty Cổ phần.
 • Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội cấp quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN.
 • Ngày 26/4/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao cấp chính thức được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán Giao dịch là MCC, tổng số cổ phần 4.668.300 cổ phần tương ứng vốn điều lệ làn 46.683.000.000.
 • Ngày 21/07/2016, S ở Giao d  ch ch  ng khoán Hà N  i ch  p thu  n niêm y ế t b ổ sung 347.824 C ổ phi ế u CTCP G  ch Ngói Cao C  p phát hành tr ả c ổ t  c theo Quy ế đị nh s ố  439/Q Đ -SGDHN ngày 21/07/2017. T ng s ố c ổ phi ế u sau khi niêm y ế t b ổ sung là 5.016.124 c ổ phi ế u t ươ ng  ng v  i v  đ i  u l ệ 50.161.240.000 đồ ng 
 • Khai thác đá, đất sét
 • Sản xuất gạch gói bằng lò Tuynel
 • Mua bán vật liệu xây dựng
 • Xây dựng lò Tuynel
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ nung, đốt gạch ngói đất sét bằng lò Tuynel
 • Trồng cây cao su
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Mai Văn Chánh Ông Mai Văn Chánh 60 Từ tháng 10 năm 2010 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ và Chủ tịch H...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Thành Lộc Ông Đỗ Thành Lộc 59 Từ tháng 11 năm 2014 đến nay : Giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Thanh Sơn Ông Huỳnh Thanh Sơn 69 Từ ngày 24 tháng 03 năm 2013 : Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT do hết nhiệm kỳ
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Thiện Thể Ông Trần Thiện Thể 56 Đến ngày 07 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xâ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Ngũ Cơ Ông Phạm Ngũ Cơ 57 + Từ 1983 – 12/1993 - Đi bộ đội + Từ 1994 đến nay - Giám đốc Văn phòng đại diện ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Đỗ Thành Lộc Ông Đỗ Thành Lộc 59 Từ tháng 11 năm 2014 đến nay : Giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Trương Văn Hiện Ông Trương Văn Hiện 52 Từ 12/1993 – 12/1995: Chuyên viên phòng kinh tế huyện Mỏ cày, Bến Tre + Từ 01/19...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hứa Ngọc Chính Ông Hứa Ngọc Chính 42 + Từ năm 2001 đến 12/2006: - Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Hồng Châu Ông Nguyễn Hồng Châu 49 Từ năm 2017 đến nay : Chánh văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV. Chứ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Huỳnh Vĩnh Thành Ông Huỳnh Vĩnh Thành 44 Từ ngày 25 tháng 06 năm 2007 đến ngày 20 tháng 04 năm 2012 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Thu Hướng Bà Trần Thị Thu Hướng 38 + Từ năm 2001 đến nay - Nhân viên Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ P...
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News