Company list

LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Details

Công ty hoạt động với mục tiêu chủ yếu là phát huy thế mạnh trong lĩnh vực xây lắp thủy lợi, thủy điện, tham gia vào một dự án Thủy lợi, thủy điện lớn, trọng điểm quốc gia đã, đang và sẽ thi công trên cả nước.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiền thân là Đội công trình trực thuộc Công ty Thủy lợi, năm 1981 đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Công trình Thủy lợi trực thuộc Sở Thủy lợi Lâm Đồng.
  • Năm 1993, Xí nghiệp Xây dựng Công trình Thủy lợi chuyển thành Công ty Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng.
  • Tháng 8/2000, Công ty chuyển đổi sang loại hình Công ty Cổ phần theo Quyết định chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đồng số 82/2000/QĐ-UB.
  • Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp, thoát nước
  • Chế tạo, lắp đặt cơ khí chuyên ngành thủy lợi, giao thông
  • Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng
  • Phun vữa xi măng, bê tông các công trình, khoan phụt vữa, dung dịch các loại
  • Khai thác, chế biến khoáng sản
  • Khách sạn
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Đình Hiển Ông Lê Đình Hiển 55 Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 07 năm 2000 : Giám đốc công ty xây dựng thủy lợi ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hầu Văn Tuấn Ông Hầu Văn Tuấn 53 Từ tháng 05 năm 2000 đến tháng 07 năm 2000 : Kế tóan trưởng công ty xây dựng thủ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Trung Trực Ông Bùi Trung Trực 64 Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 07 năm 2000 : Cán bộ kỹ thuật công ty xây dựng th...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Mai Nam Dương Ông Mai Nam Dương 66
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Qúy Ông Lê Văn Qúy  
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Bà Hoàng Thị Lụa Bà Hoàng Thị Lụa  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Đình Hiển Ông Lê Đình Hiển 55 Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 07 năm 2000 : Giám đốc công ty xây dựng thủy lợi ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Kim Ngọc Đảng Ông Kim Ngọc Đảng 57 Từ tháng 03 năm 1999 đến tháng 04 năm 2004 : Phó giám đốc công ty cổ phần thi cô...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Quý Ông Lê Văn Quý 43 Phó Giám Đốc Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hầu Văn Tuấn Ông Hầu Văn Tuấn 53 Từ tháng 05 năm 2000 đến tháng 07 năm 2000 : Kế tóan trưởng công ty xây dựng thủ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Thị Liên Ông Nguyễn Thị Liên 47
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Tâm Bà Phạm Thị Tâm 35
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Tô Văn An Ông Tô Văn An 65 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 07 năm 2000 : Kế tóan công ty xây dựng thủy lợi I...
Chi tiết.
Attach Files
Date Title Type Download
News